VietPIT - 8817/BTC-TCT
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 1.1MB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/07/2013
Số văn bản : 8817/BTC-TCT
1/Ap dung GTGC ban than = 9 trieu/thang; nguoi phu thuoc = 3,6 trieu/thang.
2/Dieu chinh qui dinh dieu kien xac dinh ca nhan cu tru can cu thoi han thue nha de o          tren hop dong thue nha la 183 ngay tro len.
3/Ca nhan khong co HDLD hoac co HDLD duoi 3 thang bi khau tru 10% doi voi thu nha tu    2 trieu dong tro len (khong phan biet co MST hay chua).
4/Ap dung thong nhat viec xac dinh thu nhap tu chuyen nhuong co phan.
5/Bo sung qui dinh mien thue doi voi ca nhan chuyen nhuong chi co duy nhat mot nha o,    quyen su dung dat o.
6/Phi bao hiem tich luy mua Bao hiem nhan tho, BH khong bat buoc, tich luy dong quy huu tri tu nguyen khong cong vao thu nhap de khau tru.

HUONG DAN CHI TIET THUC HIEN THEO VAN BAN HUONG DAN TAI THONG TU CUA BO TAI CHINH
GTGC, ma so thue, hop dong thue nha, nha o, dat o, duy nhat, bao hiem, huu tri, huu tri tu nguyen
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES