Văn bản số: 71/2014/QH13
File size: 115 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 26/11/2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Văn bản số: 26/2012/QH13
File size: 147.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 22/11/2012
LUẬT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Văn bản số: 101/2011/NĐ-CP
File size: 195.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 04/11/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về Thuế.
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 06/08/2011
Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN,...theo Nghị quyết số: 08/2011/QH13
Văn bản số: 04/2007/QH12
File size: 123.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 21/11/2007
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21/11/2007