Trang chủ / Văn bản Thuế / Hướng dẫn quy đổi Net-Gross
Văn bản số: 2943/TCT-TNCN
File size: 100.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2017
hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế
Văn bản số: 1711/CT-TTHT
File size: 1.4 MB
icon
Image
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2013
Hướng dẫn qui đổi thành thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân nhận thu nhập Net
Văn bản số: 1954/TCT-TNCN
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Cách tính thuế TNCN đối với lương NET
Văn bản số: 1535/TCT-TNCN
File size: 65.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
Hướng dẫn phương pháp quy đổi trong trường hợp có thu nhập sau thuế (thu nhập NET)ở nhiều nơi
Văn bản số: 10737 /CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/12/2011
Thuế TNCN chi đào tạo cho người lao động
_Qui đổi net-gross
Văn bản số: 3563/TCT-TNCN
File size: 1 MB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
Hướng dẫn cách quy đổi thu nhập sau thuế (Net) ra thu nhập trước thuế(Gross)đối với các khoản thu nhập tổ chức chi trả thu nhập trả thay như tiền nhà, bảo hiểm...
Văn bản số: 1578/TCT-TNCN
File size: 638.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2009
V/v quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 2724/TCT-TNCN
File size: 489.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
V/v quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 1578/TCT-TNCN
File size: 638.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2009
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 3565/TCT-TNCN
File size: 501.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 3565/TCT-TNCN
File size: 627.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.