Văn bản số: 05/VBHN-BTC
File size: 520.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 14/03/2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Văn bản số: 111/2013/TT-BTC
File size: 147 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 15/08/2013
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Văn bản số: 140/2012/TT-BTC
File size: 231.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 21/08/2012
Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Văn bản số: 84/2008/TT-BTC
File size: 663 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 30/09/2008
Thông tư 84/2008/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 192 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Văn bản số: 154/2011/TT-BTC
File size: 295.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/11/2011
Hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiế thi hành NQ 08/2011/QH13.V/v miễn giảm thuế...
Văn bản số: 62/2009/TT-BTC
File size: 359.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 27/03/2009
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II, Phần A; điểm 2.2; điểm 3.1, khoản 3, mục I, Phần B của TT 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng thi hành Nghị định 100/2008
Văn bản số: 57 /2009/TT-BTC
File size: 70.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/03/2009
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Văn bản số: 37/2010/TT-BTC
File size: 103 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/03/2010
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Văn bản số: 20/2010/TT-BTC
File size: 1.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 05/02/2010
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN
Văn bản số: 12/2011/TT-BTC
File size: 92 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 26/01/2011
- Sửa đổi điểm 3.5, Mục II, Phần A của TT 84/2008; Sửa đổi điểm 7, Mục III, Phần A
- Sửa đổi điều 2, điều 3; Thay thế điều 6 của TT 02/2010/TT-BTC.
Văn bản số: 02/2010/TT-BTC
File size: 78 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/01/2010
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC
Văn bản số: 123/2008/TTLT-BTC-BCA
File size: 108.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/12/2008
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an.
Văn bản số: 19/2009/TTLT-BTC-BNV
File size: 117.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 02/02/2009
Hướng dẫn việc thu nộp thuế TNCN đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu có thu nhập từ tiền lương , tiền công theo quy định của Luật thuế TNCN.
Văn bản số: 164 /2009/TT-BTC
File size: 89.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 13/08/2009
Thông tư 164/2009/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.
Văn bản số: 113/2011/TT-BTC
File size: 55.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 04/08/2011
Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC, Sửa đổi Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-BTC, Sửa đổi Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTC.
Văn bản số: 78/2011/TT-BTC
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/06/2011
không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của người lao động khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 57 /2009/TT-BTC
File size: 74.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/03/2009
Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 172 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số.
Văn bản số: 37/2010/TT-BTC
File size: 103 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/03/2010
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính