HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN NĂM 2021

Tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH

Lệ phí môn bài đối với cá nhân có nhiều địa điểm kinh doanh

Xử lý hành vi bán hàng không xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh theo phương pháp khoán