Văn bản số: 2852/TCT-TNCN
File size: 481.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2010
V/v hướng dẫn chính sách về hồ sơ hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 2744/TCT-TNCN
File size: 542.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
V/v thoái trả thuế thu nhập cao các năm 2007, 2008
Văn bản số: 2393/TCT-TNCN
File size: 483.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/07/2011
V/v hướng dẫn chính sách trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2131/TCT-TNCN
File size: 515.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
V/v hoàn thuế cho các cá nhân thuộc diện điều chỉnh quyết toán thuế năm 2008
Văn bản số: 1996/TCT-TNCN
File size: 544.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/06/2010
V/v thời gian hoàn thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 1422/TCT-TNCN
File size: 479.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/04/2009
V/v xác định thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh đối với nhóm cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 834/TCT-TNCN
File size: 488 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2009
V/v giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế TNCN
Văn bản số: 3799/TCT-TNCN
File size: 560.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
V/v đối thoại trả lời Doanh nghiệp
Văn bản số: 3552/TCT-TNCN
File size: 598.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2010
V/v giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc
Văn bản số: 3318/TCT-DNL
File size: 859.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/08/2010
V/V Về việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế đối với tiền lương làm thêm giờ
Văn bản số: 3101/TCT-TNCN
File size: 657.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/08/2010
V/v đăng ký giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc
Văn bản số: 2219/TCT-TNCN
File size: 569.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và khai bổ sung giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 1844//TCT-TNCN
File size: 491.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2010
V/v đăng ký giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 4431/TCT-TNCN
File size: 480 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/10/2009
V/v khấu trừ nộp thuế TNCN
Văn bản số: 770/TCT-TNCN
File size: 510.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/03/2009
V/V đăng ký thuế TNCN.
Văn bản số: 3797/TCT-TNCN
File size: 679.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
V/v cấp mã số thuế cho cá nhân là lao động vãng lai
Văn bản số: 3634/TCT-TNCN
File size: 500.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2010
V/v kê khai nộp thuế TNCN
Văn bản số: 1512/TCT-TNCN
File size: 524.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2010
Đăng ký thuế
Văn bản số: 352/TCT-TNCN
File size: 487.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2010
V/v đăng ký thuế nhóm cá nhân kinh doanh và cá nhân trong nhóm.
Văn bản số: 12501/BCT-CST
File size: 543.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 20/09/2010
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần.