Văn bản số: 5326/TCT-TNCN
File size: 496.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2009
Chuyển nhượng vốn góp của cá nhân
Văn bản số: 5050/TCT-TNCN
File size: 526.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/12/2009
V/v triển khai thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Văn bản số: 2766/TCT-CS
File size: 502.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/07/2009
V/v chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài.
Văn bản số: 735/TCT-TNCN
File size: 553.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/03/2009
V/v chính sách thuế đối với khoản lãi cho vay của cá nhân.
Văn bản số: 361/TCT-TNCN
File size: 480.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2009
Thuế TNCN trường hợp cá nhân có nhiều loại thu nhập: tiền lương, đầu tư vốn...
Văn bản số: 14739/BTC-TCT
File size: 491.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 02/11/2010
Khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn
Văn bản số: 14169/BTC-TCT
File size: 503.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 07/10/2009
Xác định Thuế TNCN trường hợp người lao động được thưởng một số lượng cổ phiếu nhất định; Thưởng quyền mua cổ phiếu...
Văn bản số: 7713/CT-TTHT
File size: 751 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2009
Miễn thuế TNCN từ đầu tư vốn của năm 2009
Văn bản số: 4886/TCT-TNCN
File size: 611.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/12/2010
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần.Phân biệt chuyển nhượng chứng khoán - Chuyển nhượng vốn.
Văn bản số: 4123/TCT-TNCN
File size: 578.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/11/2011
V/v chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân.
Văn bản số: 3958/TCT/TNCN
File size: 483.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/11/2011
V/v vướng mắc về việc tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN khi trả cổ tức cho cá nhân
Văn bản số: 3842/TCT-TNCN
File size: 551.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v chính thuế TNCN đối với chứng chỉ tiền gửi,kỳ phiếu trái phiếu.
Văn bản số: 3803/TCT-TNCN
File size: 713.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Hướng dẫn việc kê khai khấu trừ thuế của công ty khi trả cổ tức và việc bù trừ thuế của các cá nhân trong công ty.
Văn bản số: 3785/TCT-TNCN
File size: 504.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Chi trả cổ tức của năm 2009
Văn bản số: 3651/CT-TTHTT
File size: 1.1 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2011
Chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu tại Nước ngoài
Văn bản số: 3590/TCT-TNCN
File size: 532 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/09/2010
Thuế TNCN chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 3085/TCT-TNCN
File size: 496.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
V/v xác định thu nhập miễn thuế TNCN.
Văn bản số: 1381/TCT-TNCN
File size: 511.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2010
V/v vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế.
Văn bản số: 1136/TCT-TNCN
File size: 591.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2011
V/V thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Văn bản số: 387/TCT-HTQT
File size: 499.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/11/2011
V/v áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam và Singapore đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.