Văn bản số: 9894 /CT-TTHT
File size: 50.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/12/2012
- Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động phải quyết toán thuế.
Văn bản số: 9961/CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/12/2012
Cá nhân lao động thời vụ dưới 3 tháng làm việc duy nhất tại một nơi Cam kết thu nhập dưới mức chịu thuế nhưng không có mã số thuế
Văn bản số: 9611 /CT-TTHT
File size: 43 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/12/2012
Hợp nhất công ty, cá nhân phải tự quyết toán với cơ quan thuế
Văn bản số: 1685/TCT-CS
File size: 118.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/05/2012
Qui định về Khoán chi điện thoại được miễn thuế
Văn bản số: 9968 /CT-TTHT
File size: 39 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/12/2012
Thất lạc hồ sơ giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 7842/CT-TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/10/2012
Làm việc tại Việt nam nhận thu nhập từ nước ngoài phải trực tiếp tự khai thuế với cơ quan thuế
Văn bản số: 10160/CT-TTHT
File size: 37 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/12/2012
Khi chi trả thu nhập phải khấu trừ mặc dù cá nhân chưa muốn nhận lương
Văn bản số: 10322/CT-TTHT
File size: 48 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2012
Phí mua bảo hiểm phúc lợi cho người lao động (có xác định cụ thể số tiền của từng cá nhân được hưởng) thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: video Clip 4_Goi du lieu QT
File size: 15.3 MB
icon
Video
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2013
VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ_HTKK 3.1.5
File size: 20.4 MB
icon
Video
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2013
VIDEO CLIP HUỚNG DẪN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN_HTKK 3.1.5
File size: 5.8 MB
icon
Video
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2013
VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ_HTKK 3.1.5
File size: 6.7 MB
icon
Video
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2013
VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT_KÊ KHAI QUYẾT TOÁN_GỞI DỮ LIỆU QUA PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ_HTKK 3.1.5
Văn bản số: QT2012
File size: 1.1 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2013
SLIDE TÓM TẮT HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2012
Văn bản số: 1129/CT-TNCN
File size: 106 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/03/2013
Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2012
của Cục thuế TP.HCM
Văn bản số: 187/TCT- TNCN
File size: 127.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/01/2013
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012
Văn bản số: 26/2012/QH13
File size: 147.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 22/11/2012
LUẬT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Văn bản số: 187/TCT-TNCN
File size: 2.7 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/01/2013
Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012
Văn bản số: 7742 /CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/10/2012
Khấu trừ thuế: đơn vị chi trả có trách nhiệm khấu trừ
Văn bản số: 2367/TCT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ cho thuê tài sản chung của hai vợ chồng
Văn bản số: 3501/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/10/2012
Có thu nhập trên 500.000 đ/tháng không được xem là người phụ thuộc