Văn bản số: 1668/CT-TTHT
File size: 35.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2012
Làm việc trên 3 tháng không được làm cam kết theo mẫu 23/BCK-TNCN...
Văn bản số: 1770/CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/03/2012
Khấu trừ thuế trường hợp cá nhân có HĐLĐ 12 tháng nhưng thực tế chỉ làm việc dưới 3 tháng...
Văn bản số: 1774/TCT-CS
File size: 31.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2012
về việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân không kinh doanh
Văn bản số: 3596/CT-TTHT
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
1/Nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng trong năm.
2/Chi trả tiền thuê xe cho nhân viên: nếu không xác định được đối tượng được hưởng mà sử dụng chung cho các phòng ban thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
3/Chi trả trợ cấp thâm niên (theo chính sách của Công ty trả cho người lao động sau ngày nghỉ việc) thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1880/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/06/2012
lợi tức được chia từ lợi tức cổ phần liên doanh liên kết KHÔNG thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo NQ 08 của QH
Văn bản số: 1899/TCT-TNCN
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2012
Lợi tức được chia từ lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân góp vốn vào Công ty TNHH không thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội
Văn bản số: 3607 /CT-TTHT
File size: 45 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
Phải thu thuế TNCN khoản bảo hiểm không phải bảo hiểm bắt buộc
Văn bản số: 3666 /CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/05/2012
Điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
Văn bản số: 4314 /CT-TTHT
File size: 75.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2010
1/ Trách nhiệm cá nhân khi kê khai chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất
2/Hoàn thuế TNCN trường hợp đề nghị hoàn số thuế TNCN đã nộp với lý do “chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”
Văn bản số: 5470/CT-TTHT
File size: 61 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2011
Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản bồi thường do Công ty kinh doanh bất động sản chi trả cho cá nhân
Văn bản số: 10207 /CT-TTHT
File size: 71 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/11/2011
Xác định các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân của giảng viên, cán bộ công chức trong trường ĐHKT
Văn bản số: 10253 /CT-TTHT
File size: 57.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/11/2011
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty khi sáp nhập
Văn bản số: 10479/CT-TTHT
File size: 56 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/12/2011
Khấu trừ thuế thù lao thành viên HĐQT
Văn bản số: 803 /CT-TTHT
File size: 40 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/02/2012
Thuế TNCN Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) trong thời gian từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012
Văn bản số: 4633/CT-TTHT
File size: 60 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2012
Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế
Văn bản số: 4528 /CT- TTHT
File size: 51.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2012
Khấu trừ thuế người lao động đã nghỉ hưu có HĐLĐ trên 3 tháng
Văn bản số: 01/CT-TTHT
File size: 57 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/01/2012
Đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là ông ngoại, bà ngoại không sống cùng đối tượng nộp thuế
Văn bản số: 13 /CT-TTHT
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/01/2012
Trường hợp công ty trả tiền cho cá nhân để cá nhân đứng tên thuê nhà nếu không có hóa đơn mang tên, mã số công ty phải tính toàn bộ vào TNCT...
Văn bản số: 217 /CT-TTHT
File size: 57 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/01/2012
Về đối tượng được tính là người phụ thuộc: ...bao gồm cả con đang học bậc cao học
Văn bản số: 535 /CT-TTHT
File size: 44 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2012
Khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến trường hợp cá nhân liên tục ký HĐ ngắn hạn