Văn bản số: 1742/TCT-TNCN
File size: 621 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/05/2010
V/v chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN
Văn bản số: 1481/TCT-TTHT
File size: 611.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2010
V/v tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 3124/BTC-TCT
File size: 609.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 15/03/2010
V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 2888/TCT-TNCN
File size: 622.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
Về quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài rời Việt Nam với thời gian làm việc của tháng cuối cùng không đủ trọn tháng
Văn bản số: 42/TCT-TNCN
File size: 633.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
V/v quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 10352/CT-TNCN
File size: 654 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/06/2010
V/v hoàn thuế TNCN đối với cá nhân QT trực tiếp với cơ quan thuế.
Văn bản số: 9292 /BTC- TCT
File size: 610 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2009
V/v hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 4388/TCT-TNCN
File size: 614.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/10/2010
V/v hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 4283/BTC-TCT
File size: 625.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2010
V/v Bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập
Văn bản số: 3971/TCT-KK
File size: 618.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/11/2011
V/v thủ tục hoàn thuế sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại
Văn bản số: 3851/TCT-TNCN
File size: 627.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 2616/TCT-TNCN
File size: 619.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/07/2011
V/v chính sách thuế TNCN
Văn bản số: 2435/TCT-TNCN
File size: 600 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/06/2009
V/v: hoàn thuế TNCN cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
Văn bản số: 2306/TCT-TNCN
File size: 593.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2010
V/v giấy uỷ quyền trong hồ sơ hoàn thuế
Văn bản số: 1877/TCT-TNCN
File size: 623.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2011
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 232/TCT-TNCN
File size: 602.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/01/2011
V/v: Chính sách thuế TNCN
Văn bản số: 90/TCT-TNCN
File size: 619 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2010
V/v: quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010.
Văn bản số: 2660/TCT-TNCN
File size: 622.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2011
V/v Xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 1665/TCT-TNCN
File size: 604.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/05/2010
V/v quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 232/TCT-TNCN
File size: 602.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/01/2011
V/v: Chính sách thuế TNCN