Văn bản số: 2664/CT-TTHT
File size: 171.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2019
Hướng dẫn về kê khai , quyết toán đối với người lao động nước ngoài nhận lương đồng thời từ Công ty và Công ty mẹ tại nước ngoài
Văn bản số: 2658/CT-TTHT
File size: 94.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2019
Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc
Văn bản số: 2471/CT-TTHT
File size: 115.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2019
Quy định về thuế TNCN đối với cá nhân là người nước ngoài có thu nhập từ nước ngoài
Văn bản số: 2461/CT-TTHT
File size: 99.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2019
Quy định về thuế TNCN đối với tiền nhà cho nhân viên người nước ngoài công tác tại Việt Nam
Văn bản số: 2449/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2019
Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người có nhiều nguồn thu nhập
Văn bản số: 2448/CT-TTHT
File size: 98.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2019
Quy định về các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứng hợp đồng với người lao động
Văn bản số: 2245/CT-TTHT
File size: 237.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 2215/CT-TTHT
File size: 99.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/03/2019
Quy định về thuế TNCN đối với các khoản thu nhập nhận được tại Việt Nam và nước ngoài
Văn bản số: 2107/CT-TTHT
File size: 112 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/03/2019
Thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng là bất động sản
Văn bản số: 2071/CT-TTHT
File size: 163 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2019
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 6686/CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/02/2020
Đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân không nơi nương tựa
Văn bản số: 10121/CT-TTHT
File size: 168.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Phản ánh kiến nghị của đối tác Grabbike
Văn bản số: 11182/CT-TTHT
File size: 94.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Điều kiện đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 5897/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2016
Văn phòng đại diện nước ngoài thanh lý tài sản cố định
Văn bản số: 11171/CT-TTHT
File size: 74.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Hướng dẫn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài
Văn bản số: 5890/CT-TTHT
File size: 85.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Khoán chi tiền gửi xe cho người lao động
Văn bản số: 4644/TCT-KK
File size: 291.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2018
Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HSKT làm giảm số thuế phải nộp
Văn bản số: 4571/TCT- TNCN
File size: 762.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/11/2018
Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ
Văn bản số: 5885/CT-TTHT
File size: 99.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Khoản thu nhập từ trợ cấp mất việc làm
Văn bản số: 4389/TCT-TNCN
File size: 947 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/11/2018
Hướng dẫn kê khai phần thu nhập vãng lai trong kỳ quyết toán